logo bip.gov.pl

 Dom Pomocy Społecznej w Turowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia przetargów
1.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na adaptację pomieszczenia garażowego na pokoje mieszkalne i komunikację

Dom Pomocy Społecznej w Turowie

Adres : Turów ,ul. Joachimowska 85

42-256 Olsztyn

województwo śląskie

 

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na : adaptację  pomieszczenia garażowego na pokoje mieszkalne i komunikację .Termin realizacji całego zamówienia  do 31  grudnia 2006 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych .

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie                                    BIP - www.dpsturów.4 bip.pl

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również  odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego : Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 .

Oferent składający ofertę musi spełniać opisane poniżej wymagania :

1.    Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniać wymagania art. 22  ust. 1 w/w ustawy .

2.    Wykazać wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat robót odpowiadających swoim rodzajem                 i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia oraz udokumentować ich staranne wykonanie referencjami inwestorów .

3.    Wszystkie materiały wykorzystane przy realizacji zadania muszą posiadać certyfikaty dopuszczenia do użytkowania .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin składania ofert upływa dnia 11 grudnia  2006  r. o godzinie 10,00 . Oferty należy składać      w siedzibie zamawiającego w pokoju 13 .

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10,30 w siedzibie Zamawiającego , pokój 16.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie następujących kryteriów :

       cena – 100 %

 

Szczegółowe informacje są udzielane w siedzibie Zamawiającego tel. 34/3286078 .

 

 

Turów, dnia  5.12.2006  r.

 

 

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

 

Wykaz  dokumentów

 

Rozdział  1  :   Opis przedmiotu  zamówienia

Rozdział  2  :   Instrukcja dla oferentów z załącznikami

Rozdział  3  :   Postanowienia umowy

 

Informacje  ogólne

 

1.    Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.

2.    Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji – załączniki do Rozdziału 2 – winny być wypełnione przez oferenta ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy oferenta – wpisuje „ nie dotyczy”.

3.    Niniejszą dokumentację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, nie należy udostępniać jej osobom trzecim.

4.    Każdy oferent złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert, lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta.

5.    Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 tys. euro   /Dz.U.Nr 19 z 2004 r.,poz. 177 /. Dom Pomocy Społecznej w Turowie zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na :  adaptację pomieszczenia garażowego na pokoje mieszkalne i komunikację.

 

 

Rozdział  I    -   opis przedmiotu zamówienia .

 

Kod CPV  - 45453

 

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczenia garażowego na pokoje mieszkalne i komunikację .

 

W zakres robót wchodzi :

 • Wykonanie stropu na wysokości 205 cm, w nawiązaniu do wysokości istniejącej klatki schodowej,
 • Wykonanie na parterze otworów okiennych w ścianie wschodniej
 • Wykonanie otworu okiennego w ścianie zachodniej w miejscu istniejącej bramy,
 • Wydzielenie na piętrze dwóch pokoi z łazienkami,
 • Wykonanie otworów okiennych w pokojach i na korytarzu ,
 • Wykonanie na piętrze pochylni dla niepełnosprawnych wyrównującej różnice wysokości stropów ,
 • Dokonanie wyburzeń otworów drzwiowych dla wykonania prawidłowej komunikacji w budynku,
 • Zdemontowanie schodów zewnętrznych prowadzących na poddasze ,
 • Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych od wewnątrz warstwą styropianu grubości 10 cm i wykonanie obudowy z płyt gipsowo – kartonowych na stelażu aluminiowym,
 • Wykonanie ocieplenia w konstrukcji dachu,
 • Wykonanie wentylacji w projektowanych pomieszczeniach,
 • Przedłużenie instalacji do projektowanych odbiorników .

 

Zamawiający udzieli wyjaśnień na piśmie wszystkim oferentom , zgodnie z postanowieniem rozdziału 2 pkt. VIII.

Wymaga się od oferentów sprawdzenia warunków wykonania zamówienia i uwzględnienia w cenie ofertowej ewentualnych dodatkowych nakładów wynikających z przeprowadzonej wizji . Cena za wykonanie  zamówienia musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania .

Wymagany termin realizacji zamówienia –  31 grudnia 2006 r.

Oferent udzieli gwarancji na wykonane roboty – min. 3 lata .

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami , normami oraz warunkami zawartymi w niniejszej dokumentacji .

 

 

Rozdział  2 – Instrukcja dla oferentów.

 I.     Sposób przygotowania ofert .

 

1.    Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z postanowieniami niniejszej dokumentacji. Oferta winna być sporządzona w języku polskim , winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane . Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorami formularzy ofertowych / w załączeniu /.

2.    Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.    Do oferty oferent dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt. III niniejszego rozdziału . 

4.    W przypadku gdyby oferent jako załączniki do oferty dołączył kopię jakiegoś dokumentu ,kopia ta winna być  potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument lub oferenta.

5.    Oferent złoży tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję .

6.    Wszystkie strony oferty ,w tym strony wszystkich załączników oraz miejsca, w których oferent naniósł zmiany ,będą podpisane przez oferenta lub upełnomocnionego przedstawiciela oferenta.

7.    Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty .

8.    Oferent winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego : 

Dom Pomocy Społecznej Turów ul. Joachimowska 85, 42-256 Olsztyn , oraz posiadającej następujące oznaczenia : „ Oferta na adaptację pomieszczenia garażowego na pokoje mieszkalne i komunikacje „ oraz „ Nie otwierać przed  11 grudnia 2006  roku , godz. 10,30

9.    Przed ostatecznym terminem składania ofert, zamawiający może wprowadzić zmiany w specyfikacji . Każda wprowadzona zmiana zostanie przesłana wszystkim oferentom , którzy pobrali specyfikację.

 

II.  Warunki podmiotowe .

 

Oferent składający ofertę musi spełniać opisane poniżej wymagania :

1.    Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniać wymagania art. 22, ust. 1 w/w ustawy.

2.    Wykazać wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat min. Jednego zadania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – odpowiadającego swoim  rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia oraz udokumentować jego staranne wykonanie referencjami inwestorów . 

3.    Wszystkie materiały wykorzystane przy realizacji zadania muszą spełniać wymagania art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – Dz.. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z późn. zmianami /.

 

III . Wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do oferty.

1.    Druk oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 .

2.    Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustęp 1  i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ,ust. 2 ustawy stanowiące  załącznik Nr 2 .

3.    Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4.    Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów pkt. II , ppkt. 2 niniejszego rozdziału  / w formie oświadczenia oferenta / .

5.    Dokument dopuszczający oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem , aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

6.    Oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin w miejscu realizacji zamówienia , zapoznaniu  się z warunkami realizacji zamówienia oraz  z projektem budowlanym i przedmiarem robót / do wglądu w siedzibie zamawiającego /.

7.    Kosztorys robót sporządzony na podstawie opisu przedmiotu zamówienia / Rozdział I / oraz przeprowadzonych oględzin w miejscu realizacji zamówienia , zawierający cenę netto , brutto oraz wysokość podatku VAT.

 

IV.             Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :

·       cena brutto      -  100 %

 

Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania ,

 wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania . Cena określona przez oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom .Wszystkie złożone i zakwalifikowane oferty będą rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 z 2004 r.,poz. 177    z późn. zmianami / w zakresie dotyczącym trybu przetargu nieograniczonego oraz zgodnie z wymogamispecyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Sposób oceny oferty :

 

V.  Odrzucenie ofert.

1.    Oferta zostanie odrzucona jeżeli :

·       będzie sprzeczna z ustawą lub niniejszą dokumentacja ,

·       będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

·       zostanie złożona przez oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia ,

·       będzie zawierałaomyłki rachunkowe w obliczeniu cen , których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub błędy w obliczaniu ceny,

·       oferent w terminie 7 dni od dnia  otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny ,

·       jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji ,

·       będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2.    Oferty odrzucone nie będą poddane ocenie.

3.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych .

 

VI.             Miejsce i termin składania ofert oraz termin związania ofertą .

1.    Termin składania ofert upływa w dniu 11 grudnia 2006 r. o godz . 10,00 .

2.    Oferty mogą być składane osobiście przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela w siedzibie zamawiającego ,tj: w Domu Pomocy Społecznej - Turów ,ul. Joachimowska 85 , pokój nr 13 , lub drogą pocztową z tym, że przyjmuje się zachowanie terminu złożenia oferty ,jeżeli doręczono ją do siedziby zamawiającego i zamawiający potwierdzi jej odbiór przed upływem daty i godziny składania ofert.

3.    Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

VII.          Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2006 r. o godzinie 10,30 w siedzibie zamawiającego.               / pokój 16/ .Otwarcie ofert będzie poprzedzone przeliczeniem otrzymanych ofert , zbadaniem integralności kopert z ofertami i stwierdzeniem dat złożenia ofert. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi jaką kwotę przeznacza na realizację zadania , ogłosi nazwy i adresy oferentów, ceny ofert oraz określi przypuszczalny termin ogłoszenia wyników.

 

O wyniku postępowania zamawiający powiadomi przesyłając odpowiednie zawiadomienie wszystkim oferentom.

 

VIII.       Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się po stronie zamawiającego z oferentami :

·       Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Turowie – Maciej Bekus / pok. 16 / - tel. 034/3286078

·       Kier.dz.admin.-gosp. Iwona Całus /pok.13/ - tel. 034/3286078 .

Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego w celu wyjaśnienia na piśmie wszelkich wątpliwości związanych ze specyfikacją .Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień na piśmie jeżeli prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie do zamawiającego w terminie nie krótszym niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień specyfikacji wszystkim oferentom ,którzy pobrali specyfikację bez ujawnienia źródła zapytania.

 

IX.             Oczywiste pomyłki .

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich oferentów.

 

X.  Unieważnienie postępowania .

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w przypadkach, gdy:

1.    Nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

2.    Cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę,którą zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

3.    Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

4.    Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

XI.             Udzielenie zamówienia .

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia kryteriów określonych w pkt. IV niniejszej specyfikacji.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana ma obowiązek zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą . Jeżeli oferent , którego oferta została wybrana , przedstawił nieprawdziwe dane lub uchylił się od zawarcia umowy , zamawiający wybierze tę z pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów ,chyba ,że upłynął termin związania ofertą określony w pkt VI ppkt 3 niniejszego rozdziału .

 

XII .  Protesty i odwołania .

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania można wnieść do zamawiającego protest w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia . 

Protest wniesiony po terminie nie będzie rozpatrywany.

 

Rozdział 3 – Postanowienia umowy .

Umowa z podmiotem ,któremu zostanie udzielone zamówienie ,będzie sporządzona na podstawie warunków opisanych w niniejszej dokumentacji /Rozdział 1/ , zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

 

Pieczęć firmowa oferenta                                                                                                        Niniejszy formularz wypełnia oferent

 

 

                                                                                                       Załącznik  nr  1

 

 

O F E R T A

 

My,  niżej podpisani ..............................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na.......................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

składamy niniejszą ofertę . Oświadczamy ,że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń .

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tą dokumentacją i wypełnionym formularzem oferty .

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego .

 

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

 

 

Opis

Cena netto

Podatek VAT  / %/

Cena brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofertę niniejszą składamy na ........................ kolejno ponumerowanych stronach .

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

...................................dnia..........................                                        ...........................................................

                                                                                                     Podpis i pieczątka osoby uprawnionej

 

 

                                                                                                                                                               do reprezentowania firmy

 

 

Pieczęć firmowa oferenta                                                                                      Niniejszy formularz wypełnia oferent

 

                                                                                                       Załącznik  nr  2

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  na :..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

oświadczamy ,że :

1.    Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2.    Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w przekazanej przez zamawiającego dokumentacji prac i czynności ,

3.    Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny , a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

4.    Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5.    Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1,ust. 2 , który między innymi mówi, iż :

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się :

a/ Dostawców i wykonawców , którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością ,

b/ Dostawców i wykonawców , w odniesieniu do których wszczęto postępowania upadłościowe lub których upadłość ogłoszono ,

c/ Dostawców i wykonawców , którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności ,

d/ Osoby fizyczne ,które prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych ,

e/ Osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

 

 

.....................................dnia.......................................            .................................................................

                                                                                                                    / podpis upoważnionego przedstawiciela /

 

 

U M O W A    N R  3 /  2006  

 

Zawarta w dniu …………………………..  w Turowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej                 z siedzibą      w Turowie ,ul. Joachimowska 85 , zwanym dalej „ Zamawiającym „

reprezentowanym przez :

1.    Dyrektor – Maciej Bekus

2.    Główna księgowa – Renata Kuter

a firmą :

…………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez :

1.

zwaną dalej „ Wykonawcą  „ następującej treści :

 

 

&  1

1.    Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego adaptacje pomieszczenia garażowego na pokoje mieszkalne i komunikacje   w Domu Pomocy Społecznej w Turowie , zgodnie z ofertą cenową z dnia ………………………. oraz Specyfikacją istotnych warunków zamówienia . Dokumenty te stanowią integralną część umowy .

2.    Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami , polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należyta starannością w ich wykonywaniu , bezpieczeństwem ,dobrą jakością i właściwą organizacją .

 

&  2

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 1 dnia po podpisaniu umowy .

 

&  3

Termin zakończenia robót -  31 grudnia 2006 r.

 

&  4

Wykonawca ustanawia Kierownika Robót w osobie : …………………………..telefon:………

 

&  5

1.    Wartość robót wraz z podatkiem VAT jest określona na kwotę w wysokości : ……………….

Słownie :…………………………………………….Kwota netto …………………………….

Słownie :…………………………………………..

2.    Podstawę do określenia wyżej wymienionych cen stanowi Kosztorys Ofertowy stanowiący także integralną część umowy .

3.    Kwota  określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania , o którym mowa w & 1 , wynikające wprost  z przedmiaru robót , jak również te nie ujęte , a niezbędne do wykonania zadania , tj.: koszt wszelkich robót przygotowawczych , porządkowych , związanych

     z utrudnieniami wynikającymi z realizacji robót rozbiórkowych .

 

&  6

Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego .

 

&  7

 1. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy .
 2. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty , dbać o stan techniczny  i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.
 3. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
 4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

 

&  8

1.    Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych .

2.    Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną .

 

&  9

1.    Dopuszcza się aby roboty specjalistyczne ,do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno – organizacyjnego ,były wykonywane przy pomocy podwykonawców.

2.    Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców  przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną .

3.    Wykonawca zobowiązuje się do :

 • Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych , w terminie 2 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania ,
 • Informowania Zamawiającego o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach :

a/ będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego ,

b/ w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót – naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego .

 

&  10

Wykonawca udziela 3 lata gwarancji na wykonane przez siebie roboty .

 

&  11

 1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu :
  • Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% całkowitej wartości umowy ,
  • Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,05% całkowitej wartości umowy za każdy dzień zwłoki . Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy .
 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn ,za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% całkowitej wartości umowy .
 2. W przypadku gdy wartość szkody przewyższy wartość kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania w pełnej kwocie.

 

&  12

 1. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego .Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 2 dni od daty zgłoszenia gotowości wykonanych robót do odbioru .
 2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :
  • Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
  • Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania podmiotu Umowy po raz drugi.
 3. Strony postanawiają ,że będzie spisany protokół z czynności odbioru ,zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.
 5. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ,rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w & 14 niniejszej Umowy .
 6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru ,jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad ,które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

 

&  13

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych ,Kodeksu Cywilnego .

 

&  14

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ,po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy .

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY  :                                                                  WYKONAWCA :

 

…………………………………………..               ………………………………………………

…………………………………………                 ………………………………………………

 


Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Turowie
Za treść odpowiada: Iwona Całus
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Całus
Data wytworzenia informacji: 2014-12-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-12-05
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-03 12:49

rejestr zmian publikacji »

2.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i montaż windy

Dom Pomocy Społecznej w Turowie

 

 

Adres : Turów ,ul. Joachimowska 85

 

 

42-256 Olsztyn

 

 

województwo śląskie

 

 

 

 

 

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na : zakup i montaż windy , fabrycznie nowej , do transportu osób niepełnosprawnych , w tym  na wózkach inwalidzkich . Termin realizacji całego zamówienia  do  31 grudnia  2006 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych .

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie                                    BIP - www.dpsturów.4 bip.pl

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również  odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego : Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 .

Oferent składający ofertę musi spełniać opisane poniżej wymagania :

1.    Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniać wymagania art. 22  ust. 1 w/w ustawy .

2.    Wykazać wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat robót odpowiadających swoim rodzajem                 i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia oraz udokumentować ich staranne wykonanie referencjami inwestorów .

3.    Wszystkie materiały wykorzystane przy realizacji zadania muszą posiadać certyfikaty dopuszczenia do użytkowania .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin składania ofert upływa dnia  11 grudnia 2006  r. o godzinie 10,00 . Oferty należy składać   w siedzibie zamawiającego w pokoju 13 .

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10,30 w siedzibie Zamawiającego , pokój 16.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie następujących kryteriów :

       cena – 100 %

 

 

 

Szczegółowe informacje są udzielane w siedzibie Zamawiającego tel. 34/3286078 .

 

 Turów, dnia  5.12.2006  r.

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

 

Wykaz  dokumentów

 

 

Rozdział  1  :   Opis przedmiotu  zamówienia

Rozdział  2  :   Instrukcja dla oferentów z załącznikami

Rozdział  3  :   Postanowienia umowy

 

Informacje  ogólne

 

1.    Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji .

2.    Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji – załączniki do Rozdziału 2 – winny być wypełnione przez oferenta ściśle według wskazówek. W przypadku gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy oferenta – wpisuje „ nie dotyczy” .

3.    Niniejszą dokumentację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, nie należy udostępniać jej osobom trzecim .

4.    Każdy oferent złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert, lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta.

5.    Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty .

 

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 tys. euro   /Dz.U.Nr 19 z 2004 r.,poz. 177 /. Dom Pomocy Społecznej w Turowie zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na : dostawę i montaż windy osobowej ,do transportu osób niepełnosprawnych ,  w tym na wózkach inwalidzkich .

 

 

 

Rozdział  I    -   opis przedmiotu zamówienia .

 

Kod CPV – 292 216 10-3

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż windy osobowej  , fabrycznie nowej , do transportu osób niepełnosprawnych ,w tym  na wózkach inwalidzkich.

 

Opis wymaganego wyposażenia pojazdu 

 

·       rodzaj szybu                      – samonośny , stalowo – aluminiowy ,

·       wymiary kabiny                -  minimum 110 cm  x  120 cm ,

·       wysokość podnoszenia     -  parter – piętro  /  ok. 4 m / ,

·       ilość przystanków             - 2 , tj. parter – piętro ,

·       rodzaj zasilania                 - elektryczne ,

·       wyposażenie w kompletny system zabezpieczeń , tj. przeciążenia , otwartych drzwi i inne ,

·       udźwig windy                    - minimum 250 kg ,

·       winda musi być zatwierdzona do użytku w DPS Turów przez Urząd Dozoru Technicznego bądź inną instytucję do tego uprawnioną 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia :

 

Winda musi zostać zamontowana nie później niż w terminie 2 tygodnie od daty podpisania umowy .

Oferent udzieli minimum 3 lata  gwarancji i zapewni serwis pogwarancyjny na zakupioną windę .

 

 

Rozdział  2 – Instrukcja dla oferentów.

 

I.     Sposób przygotowania ofert .

 

1.    Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z postanowieniami niniejszej dokumentacji. Oferta winna być sporządzona w języku polskim , winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane . Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorami formularzy ofertowych / w załączeniu /.

2.    Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.    Do oferty oferent dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt. III niniejszego rozdziału .

4.    W przypadku gdyby oferent jako załączniki do oferty dołączył kopię jakiegoś dokumentu ,kopia ta winna być  potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument lub oferenta.

5.    Oferent złoży tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję .

6.    Wszystkie strony oferty ,w tym strony wszystkich załączników oraz miejsca, w których oferent naniósł zmiany ,będą podpisane przez oferenta lub upełnomocnionego przedstawiciela oferenta.

7.    Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty .

 

8.    Oferent winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego :

Dom Pomocy Społecznej Turów ul. Joachimowska 85, 42-256 Olsztyn , oraz posiadającej następujące oznaczenia : „ Oferta na zakup i montaż windy  „ oraz „ Nie otwierać przed  11  grudnia  2006  roku , godz. 10,30

 

 

II.  Warunki podmiotowe .

 

Oferent składający ofertę musi spełniać opisane poniżej wymagania :

1.    Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniać wymagania art. 22, ust. 1 w/w ustawy.

2.    Oferent uwzględni w cenie wszystkie wymagane podatki, opłaty fiskalne oraz celne .

Brak udokumentowania wymienionych wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

 

 

III . Wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do oferty.

 

1.    Druk oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 .

2.    Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustęp 1  i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ,ust. 2 ustawy stanowiące  załącznik Nr 2 .

3.    Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4.    Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów pkt. II , ppkt. 2 niniejszego rozdziału  / w formie oświadczenia oferenta / .

5.    Dokument dopuszczający oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem , aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

6.    Oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin w miejscu realizacji zamówienia oraz zapoznaniu  się z warunkami realizacji zamówienia .

7.    Dokumenty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną .

 

 

IV.             Kryteria oceny ofert.

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :

·       cena brutto      -  100 %

 

Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania ,

 wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania . Cena określona przez oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom .Wszystkie złożone i zakwalifikowane oferty będą rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 z 2004 r.,poz. 177    z późn. zmianami / w zakresie dotyczącym trybu przetargu nieograniczonego oraz zgodnie                  z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Sposób oceny oferty :

 

a no

-----------     X 100   =  suma punktów

a nk

a no – najniższa cena ze wszystkich ofert ważnych i nie odrzuconych

a nk -  cena oferty badanej

 

V.  Odrzucenie ofert.

 

1.    Oferta zostanie odrzucona jeżeli :

·       będzie sprzeczna z ustawą lub niniejszą dokumentacja ,

·       będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

·       zostanie złożona przez oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia ,

·       będzie zawierałaomyłki rachunkowe w obliczeniu cen , których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub błędy w obliczaniu ceny,

·       oferent w terminie 7 dni od dnia  otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny ,

·       jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji ,

·       będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2.    Oferty odrzucone nie będą poddane ocenie.

3.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych .

 

 

 

VI.             Miejsce i termin składania ofert oraz termin związania ofertą .

 

1.    Termin składania ofert upływa w dniu 11 grudnia o godz 10,00 .

2.    Oferty mogą być składane osobiście przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela w siedzibie zamawiającego ,tj: w Domu Pomocy Społecznej - Turów ,ul. Joachimowska 85 , pokój nr 13 , lub drogą pocztową z tym, że przyjmuje się zachowanie terminu złożenia oferty ,jeżeli doręczono ją do siedziby zamawiającego i zamawiający potwierdzi jej odbiór przed upływem daty i godziny składania ofert.

3.    Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

VII.          Termin i miejsce otwarcia ofert.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia  2006 r. o godzinie 10,30 w siedzibie zamawiającego. / pokój 16/ .Otwarcie ofert będzie poprzedzone przeliczeniem otrzymanych ofert , zbadaniem integralności kopert z ofertami i stwierdzeniem dat złożenia ofert. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi jaką kwotę przeznacza na realizację zadania , ogłosi nazwy i adresy oferentów, ceny ofert oraz określi przypuszczalny termin ogłoszenia wyników.

 

O wyniku postępowania zamawiający powiadomi przesyłając odpowiednie zawiadomienie wszystkim oferentom.

 

VIII.       Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się po stronie zamawiającego z oferentami :

 

·       Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Turowie – Maciej Bekus / pok. 16 / - tel. 034/3286078

·       Kier.dz.admin.-gosp. Iwona Całus /pok.13/ - tel. 034/3286078 .

Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego w celu wyjaśnienia na piśmie wszelkich wątpliwości związanych ze specyfikacją .

 

Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień na pismie jeżeli prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie do zamawiającego w terminie nie krótszym niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień specyfikacji wszystkim oferentom ,którzy pobrali specyfikację bez ujawnienia źródła zapytania.

 

 

 

 

IX.             Oczywiste pomyłki .

 

 

 

 

 

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich oferentów.

 

 

 

X.  Unieważnienie postępowania .

 

 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w przypadkach, gdy :

1.    Nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu .

2.    Cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę ,którą zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

3.    Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

4.    Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy .

 

 

XI.             Udzielenie zamówienia .

 

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia kryteriów określonych w pkt. IV niniejszej specyfikacji.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana ma obowiązek zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą . Jeżeli oferent , którego oferta została wybrana , przedstawił nieprawdziwe dane lub uchylił się od zawarcia umowy , zamawiający wybierze tę z pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów ,chyba ,że upłynął termin związania ofertą określony w pkt VI ppkt 3 niniejszego rozdziału .

 

XII .  Protesty i odwołania .

 

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania można wnieść do zamawiającego protest w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia .

 

Protest wniesiony po terminie nie będzie rozpatrywany.

 

Rozdział 3 – Postanowienia umowy .

 

 

Umowa z podmiotem ,któremu zostanie udzielone zamówienie ,będzie sporządzona na podstawie warunków opisanych w niniejszej dokumentacji /Rozdział 1/ , zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

 

 

 

Pieczęć firmowa oferenta                                                                                                        Niniejszy formularz wypełnia oferent

 

 

 

 

                                                                                                       Załącznik  nr  1

 

 

 

 

 

 

O F E R T A

 

 

 

 

My,  niżej podpisani ..............................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na.......................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

składamy niniejszą ofertę . Oświadczamy ,że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń .

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tą dokumentacją i wypełnionym formularzem oferty .

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego .

 

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami :

 

 

Opis

Cena netto

Podatek VAT  / %/

Cena brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofertę niniejszą składamy na ........................ kolejno ponumerowanych stronach .

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

...................................dnia..........................                        ...........................................................

                                                                                                     Podpis i pieczątka osoby uprawnionej

 

 

                                                                                                                                                               do reprezentowania firmy

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa oferenta                                                                                      Niniejszy formularz wypełnia oferent

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Załącznik  nr  2

 

 

 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  na :..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

oświadczamy ,że :

1.    Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2.    Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w przekazanej przez zamawiającego dokumentacji prac i czynności ,

3.    Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny , a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

4.    Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5.    Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1,ust. 2 , który między innymi mówi, iż :

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się :

a/ Dostawców i wykonawców , którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością ,

b/ Dostawców i wykonawców , w odniesieniu do których wszczęto postępowania upadłościowe lub których upadłość ogłoszono ,

c/ Dostawców i wykonawców , którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności ,

d/ Osoby fizyczne ,które prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych ,

e/ Osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

 

.....................................dnia.......................................            .................................................................

                                                                                                                    / podpis upoważnionego przedstawiciela /

 

 

 

 

 

U M O W A    N R      /  2006  

 

Zawarta w dniu ................2006 roku  w Turowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej  z siedzibą      w Turowie ,ul. Joachimowska 85 , zwanym dalej „ Zamawiającym „

reprezentowanym przez :

1.    Dyrektor – Maciej Bekus

2.    Główna księgowa – Renata Kuter

a firmą :.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowaną przez :

1.   

 

2.    ...........................................................................................................................................................

zwaną dalej „ Dostawcą „ następującej treści :

 

 

 

&  1

 

1.    „ Dostawca „ zobowiązuje się do dostawy i montażu na rzecz „Zamawiającego „ windy osobowej w Domu Pomocy Społecznej w Turowie , zgodnie z ofertą cenową z dnia ............................... r. oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

2.    Umowę zawiera się zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  /Dz.U. 2004 r. 19, poz. 177/.

3.    Termin realizacji umowy : 31.12.2006 r.

4.    Strony postanawiają ,że z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokół zawierający ustalenia dokonane w trakcie odbioru .

 

&  2

 

1.    Strony ustaliły wartość brutto przedmiotu umowy w wysokości .......................................zł. Słownie ........................................................................................................................................../

Kwota powyższa zawiera podatek VAT w wysokości .......................................................zł.

2.    Należność za dostawę stanowiącą przedmiot niniejszej umowy uregulowana zostanie przelewem , po wykonaniu przedmiotu umowy w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury , na konto Dostawcy .

 

&  3

 

Dostawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na okres 3 lat i zapewni serwis pogwarancyjny .

 

&  4

 

1.    Dostawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn , za które ponosi odpowiedzialność Dostawca , w wysokości 10% wartości umowy brutto .

2.    W razie zwłoki w wykonaniu umowy przez Dostawcę  ,Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kary umownej w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto  za każdy dzień zwłoki.

3.    Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną w ust. 1 karę umowną 

 

&  5

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienie treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

 

 

&  6

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową , mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych .

 

&  7

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Sprzedawcy .

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                SPRZEDAWCA

 

 

 

 

 

................................................................                      .........................................................................

 

 

Turów, dnia .............................2006  r.

 

 


Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Turowie
Za treść odpowiada: Iwona Całus
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Całus
Data wytworzenia informacji: 2006-12-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-12-05
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-03 13:02

rejestr zmian publikacji »

3.

Zakup i montaż windy do transportu osób niepełnosprawnych

 


Dom Pomocy Społecznej w Turowie

Adres : Turów ,ul. Joachimowska 85

42-256 Olsztyn

województwo śląskieOgłasza pisemny przetarg nieograniczony na : zakup i montaż windy , fabrycznie nowej , do transportu osób niepełnosprawnych , w tym na wózkach inwalidzkich . Termin realizacji całego zamówienia do 10 października 2006 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych .

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie BIP - www.dpsturów.4 bip.pl

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego : Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 .

Oferent składający ofertę musi spełniać opisane poniżej wymagania :

 1. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniać wymagania art. 22 ust. 1 w/w ustawy .

 2. Wykazać wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia oraz udokumentować ich staranne wykonanie referencjami inwestorów .

 3. Wszystkie materiały wykorzystane przy realizacji zadania muszą posiadać certyfikaty dopuszczenia do użytkowania .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin składania ofert upływa dnia 25 sierpnia 2006 r. o godzinie 10,00 . Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju 13 .

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10,30 w siedzibie Zamawiającego , pokój 16.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie następujących kryteriów :

   • cena – 100 %


Szczegółowe informacje są udzielane w siedzibie Zamawiającego tel. 34/3286078 .
Turów, dnia 10.08.2006 r.

Załączniki: Rozmiar:
77.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Turowie
Za treść odpowiada: Iwona Całus
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Całus
Data wytworzenia informacji: 2006-08-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-08-10
Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-10 12:21

rejestr zmian publikacji »

4.

Przetarg na zakup samochodu

 
Dom Pomocy Społecznej w Turowie

Adres : Turów ,ul. Joachimowska 85

42-256 Olsztyn

województwo śląskie
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na : zakup mikrobusu 9-osobowego ,fabrycznie nowego , dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych , w tym trzech osób poruszających się na wózkach inwalidzkich . Termin realizacji całego zamówienia do 15 grudnia 2005 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych .

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego : Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 .

Oferent składający ofertę musi spełniać opisane poniżej wymaganie :

 1. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniać wymagania art. 22 ust. 1 w/w ustawy .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin składania ofert upływa dnia 15 listopada 2005 r. o godzinie 10,00 . Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju 13 .

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10,30 w siedzibie Zamawiającego , pokój 16.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie następujących kryteriów :

   • cena – 100 %


Szczegółowe informacje są udzielane w siedzibie Zamawiającego tel. 34/3286078 .


Turów , 31 .10.2005 r.


Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Turowie
Za treść odpowiada: Iwona Całus
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Całus
Data wytworzenia informacji: 2005-10-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-10-31
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-31 12:32

rejestr zmian publikacji »

5.

 

Dom Pomocy Społecznej w Turowie ,ul. Joachimowska 85, gm. Olsztyn

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na samochód marki Mercedes 208 D, osobowy, 9 miejscowy , 

rok produkcji 1995, data pierwszej rejestracji – 15.10.1996 r.

cena wywoławcza – 18.000 zł.

Samochód można oglądać codziennie w godzinach 9,00 – 14,00 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Turowie ,ul. Joachimowska 85.

Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Domu p.13 do dnia 21.04. 2005 r. do godziny 11,00 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta kupna samochodu „

W dniu 21 kwietnia 2005 r. o godzinie 11,30 , w pokoju nr 16 nastąpi otwarcie ofert. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.


Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 1.800 zł, tj. 10% wartości ceny wywoławczej w kasie Domu do dnia 21.04.2005 r. do godziny 11,00 .

Wadium przypada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się wybranego oferenta z zawarcia umowy sprzedaży w ustalonym przez sprzedającego terminie.

Oferta powinna zawierać : imię , nazwisko, adres lub w przypadku podmiotu gospodarczego nazwy siedziby a także aktualny wyciąg z rejestru handlowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej , upoważnienie przedstawicieli oferenta do podpisywania dokumentów , zaciągania zobowiązań finansowych , oferowania ceny kupna samochodu i sposób jej zapłaty, dokument potwierdzający wniesienie wadium ,oświadczenie ,że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń .


W przypadku nie rozstrzygnięcia I przetargu pisemnego – przetarg II ustny odbędzie się o godzinie 12,00 , 22.04.2005 r. w pokoju nr 16, z ceny wywoławczej stanowiącej 70% ceny wywoławczej z pierwszego przetargu.


Informacje o samochodzie można uzyskać w Domu Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85, pokój nr 13 u p. Iwony Całus , nr tel. 3286078 .


Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podawania przyczyny .Turów, dnia 5.04.2005 r.


Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Turowie
Za treść odpowiada: Iwona Całus
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Całus
Data wytworzenia informacji: 2005-04-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-04-05
Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-05 09:14

rejestr zmian publikacji »

6.

 

P R O T O K Ó Ł


z przeprowadzonej w dniu 18.03.2005 r. procedury przetargu nieograniczonego

na sprzedaż samochodu marki „Mercedes” 208 D stanowiącego własność

Domu Pomocy Społecznej w Turowie . 1. W ogłoszonym w dniu 8.03.2005 r. pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu „Mercedes” o numerze rejestracyjnym CEK 5658, rok produkcji 1995 r. , na warunkach podanych w ogłoszeniu , w terminie do dnia 18 marca do godziny 11,00 nie wpłynęła żadna oferta . 

  Przetarg nie został rozstrzygnięty .

 2. Stosownie do informacji zawartych w w/w ogłoszeniu , w związku z tym ,że I przetarg nie został rozstrzygnięty , dnia 18 marca 2005 r. o godzinie 12,00 w pokoju nr 16, w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Turowie odbył się II ustny przetarg nieograniczony w formie licytacji, z ceny wywoławczej stanowiącej 70% ceny wywoławczej I przetargu .

 3. II ustny przetarg nieograniczony również nie przyniósł rozstrzygnięcia . W przetargu nie wziął udziału żaden oferent.

 4. W związku z brakiem rozstrzygnięcia I i II przetargu , samochód będący przedmiotem przetargu można sprzedać w formie bez przetargu .


Na tym protokół zakończono .


Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Turowie
Za treść odpowiada: Iwona Całus
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Całus
Data wytworzenia informacji: 2005-03-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-03-24
Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-24 09:12

rejestr zmian publikacji »

7.

przetarg nieograniczony na samochód marki Mercedes 208 D

 


Dom Pomocy Społecznej w Turowie ,ul. Joachimowska 85, gm. Olsztyn

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na samochód marki Mercedes 208 D, osobowy, 9 miejscowy , 

rok produkcji 1995, data pierwszej rejestracji – 15.10.1996 r.

cena wywoławcza – 18.000 zł.

Samochód można oglądać codziennie w godzinach 8,00 - 9,00 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Turowie ,ul. Joachimowska 85.

Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Domu p.13 do dnia 18 marca 2005 r. do godziny 11,00 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta kupna samochodu „

W dniu 18 marca 2005 r. o godzinie 11,30 , w pokoju nr 16 nastąpi otwarcie ofert. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.


Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 1.800 zł, tj. 10% wartości ceny wywoławczej w kasie Domu do dnia 18.03.2005 r. do godziny 11,00 .

Wadium przypada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się wybranego oferenta z zawarcia umowy sprzedaży w ustalonym przez sprzedającego terminie.

Oferta powinna zawierać : imię , nazwisko, adres lub w przypadku podmiotu gospodarczego nazwy siedziby a także aktualny wyciąg z rejestru handlowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej , upoważnienie przedstawicieli oferenta do podpisywania dokumentów , zaciągania zobowiązań finansowych , oferowania ceny kupna samochodu i sposób jej zapłaty, dokument potwierdzający wniesienie wadium ,oświadczenie ,że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń .


W przypadku nie rozstrzygnięcia I przetargu pisemnego – przetarg II ustny odbędzie się o godzinie 12,00 , 18 marca 2005 r. w pokoju nr 16, z ceny wywoławczej stanowiącej 70% ceny wywoławczej z pierwszego przetargu.


Informacje o samochodzie można uzyskać w Domu Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85, pokój nr 13 u p. Iwony Całus , nr tel. 3286078 .


Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podawania przyczyny .Turów, dnia 8.03.2005 r.

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Turowie
Za treść odpowiada: Iwona Całus
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Całus
Data wytworzenia informacji: 2005-03-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-03-08
Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-08 08:25

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2004
wersja do druku drukuj