logo bip.gov.pl

 Dom Pomocy Społecznej w Turowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Tablica ogłoszeń
1.

Podziękowanie


 Podziekowanie
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
185.281 KB

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Turowie
Za treść odpowiada: Iwona Całus
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Całus
Data wytworzenia informacji: 2020-04-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-04-03
Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-03 11:38

rejestr zmian publikacji »

2.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Radcy Prawnego

Turów, dnia 22.11.2011 r.


 

 

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko urzędnicze – Radcy Prawnego

w Domu Pomocy Społecznej w Turowie

 

 

 

Informuję, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko urzędnicze – Radca Prawny,  została wybrana Pani Katarzyna Żydek zamieszkała w Częstochowie.

 

 

UZASADNIENIE

 

1)      Spełnienie wymogów formalnych,

2)      Pomyślny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Turowie

mgr Marcin Huras

 


Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Turowie
Za treść odpowiada: Iwona Całus
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Całus
Data wytworzenia informacji: 2011-11-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-22
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-15 12:14

rejestr zmian publikacji »

3.

Przetarg na: "Zakup żywności dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Turowie".

Dom Pomocy Społecznej w Turowie

Adres: Turów, ul. Joachimowska 85

42-256 Olsztyn

województwo śląskie

 

 

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na: „Zakup żywności dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Turowie”.

Termin realizacji całego zamówienia: 1 rok od dnia  1 stycznia 2012 roku.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w siedzibie Zamawiającego- (bezpłatnie): Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85, lub na stronie internetowej: www.dpsturow.4bip.pl

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

·         posiadają uprawnienia do wykonywania dostaw żywności,

·         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w dostawie żywności oraz dysponują środkiem lub  środkami transportu, który odpowiada (odpowiadają ) wymogom HACCP oraz osobami posiadającymi aktualne badania lekarskie upoważniające do kontaktu z żywnością lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania w/w potencjału technicznego i w/w osób zdolnych do wykonania zamówienia,

·         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej bieżące wykonania dostaw w 12 miesięcznym okresie obowiązywania umowy,

·         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ustawy Pzp.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin składania ofert upływa dnia 1.12.2011 r. o godzinie 15oo. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju 13.

Otwarcie ofert nastąpi 2.12.2011 r. o godzinie 10oo w siedzibie Zamawiającego, pokój 16.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie następujących kryteriów:

       cena – 100 %

 

Szczegółowe informacje są udzielane w siedzibie Zamawiającego tel. 034/3286078.

 

 

 

Turów, dnia 16.11.2011 r.

 

 

 

Dyrektor

DPS w Turowie

mgr Marcin Huras

 


Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Turowie
Za treść odpowiada: Iwona Całus
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Całus
Data wytworzenia informacji: 2011-11-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-16
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-16 11:29

rejestr zmian publikacji »

4.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 tys. euro /Dz.U.Nr 19 z 2004 r., poz. 177 /. Dom Pomocy Społecznej w Turowie zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na zakup żywności.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

przetarg nieograniczony na „Zakup żywności dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Turowie.”

 

I.         ZAMAWIAJĄCY:

Dom Pomocy Społecznej w Turowie, ul. Joachimowska 85, 42-256 Olsztyn

tel. 34/3286078; 34/3286219

 

Dom Pomocy Społecznej w Turowie, ul. Joachimowska 85 ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup żywności dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Turowie, ul. Joachimowska 85”.

 

Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień i kontaktu z oferentami są:

 

1.                  Iwona Całus – kierownik działu ds. admin.-gosp.

2.                  Anna Kowalska-Fert – inspektor ds. logistycznych i magazynu.

 

II.                OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Zakup żywności dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Turowie”, w skład którego wchodzą:

 

                     produkty mleczarskie

                     różne produkty spożywcze

                     warzywa i owoce

                     mięso, produkty mięsne, wędliny

                     pieczywo – świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

                     jaja

                     mrożonki, warzywa, mięso mielone mrożone, kluski, pierogi

                     ryby mrożone

 

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

III.             TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA:

 

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Zamówienie będzie składane telefonicznie lub faksem przez osobę uprawnioną wg. bieżących potrzeb Zamawiającego.

Dostawa na koszt Wykonawcy musi nastąpić w dni robocze od godziny 7.00-14.00 do siedziby Zamawiającego. Termin płatności wynosi 14 dni licząc od dnia wystawienia faktury.

 

IV.             DOKUMENTY I INFORMACJE WYMAGANE OD OFERENTA

 

1.      Oferta Wykonawcy wg wzoru załączonego do dokumentacji przetargowej i podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli – Załącznik nr 1.

2.      Formularze cenowe stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ.

3.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych i art. 24 Pzp – Załącznik nr 3

4.      Oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

·         posiadają uprawnienia do wykonywania dostaw żywności,

·         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w dostawie żywności oraz dysponują środkiem lub  środkami transportu, który odpowiada (odpowiadają ) wymogom HACCP oraz osobami posiadającymi aktualne badania lekarskie upoważniające do kontaktu z żywnością lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania w/w potencjału technicznego i w/w osób zdolnych do wykonania zamówienia,

·         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej bieżące wykonania dostaw w 12 miesięcznym okresie obowiązywania umowy,

·         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ustawy Pzp.

 

V.                DANE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY ORAZ SPOSÓB JEJ OCENY

 

1.      Każdy oferent może przedłożyć jedną ofertę na część lub kilka części zamówienia.

2.      Oferta winna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.      Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy oferenta.

4.      Wszystkie strony oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem.

5.      Wszystkie strony oferty oraz dokonane korekty lub poprawki błędów muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

6.      Upoważnienie do podpisania oferty powinno wynikać z dokumentów dołączonych do oferty, w przypadku, gdy oferenta zastępuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (w oryginale) określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.

7.      Dokumentacja przetargowa zawiera poniżej wymienione dokumenty:

a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

b) wzory załączników.

8.      Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni po ostatecznym terminie składania ofert.

9.  Wykonawcy złożą ofertę, w której wszystkie zaoferowane artykuły wymienione w specyfikacji powinny być w I gatunku.

10.  Wykonawcy złożą ofertę, w której wszystkie zaoferowane artykuły powinny mieć aktualne terminy przydatności do spożycia- artykuły sypkie i mrożonki min. 30 dni.

11.  Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcami wyłącznie drogą pisemną i faksową.

12.  Oferent zamieści ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie, które:

·         będą zaklejone i zaadresowane na adres Zamawiającego i będą posiadały oznaczenia: „Przetarg nieograniczony na zakup żywności dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Turowie, 42-256 Olsztyn, ul. Joachimowska 85. Nie otwierać przed 1.12.2011 r., przed godziną 15.00”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres oferenta, aby można ją było zwrócić, nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.

13.         Termin składania ofert upływa w dniu 1.12.2011 r. o godz. 15:00 .

14.         Oferty mogą być składane osobiście przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela w siedzibie zamawiającego, tj: w Domu Pomocy Społecznej - Turów ,ul. Joachimowska 85, pokój nr 13, lub drogą pocztową z tym, że przyjmuje się zachowanie terminu złożenia oferty, jeżeli doręczono ją do siedziby zamawiającego i zamawiający potwierdzi jej odbiór przed upływem daty i godziny składania ofert.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom nie otwarte.

15.         W celu uzyskania pomocy przy sprawdzaniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający może poprosić oferenta o wyjaśnienie jego oferty. Niedozwolone jest proponowanie, zezwalanie lub staranie się o zmianę ceny lub treści oferty.

16.         Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną określone przez niego jako zgodne z wymaganiami. Oferty odpowiadające wymaganiom to takie, które są zgodne z wszelkimi warunkami przedstawionymi w dokumentach przetargowych.

17.         Zamawiający wybierze na realizatora zamówienia tego oferenta, którego oferta została określona jako zgodna z wymaganiami dokumentów przetargowych i została uznana jako najkorzystniejsza a oferent posiada wymagane kwalifikacje techniczne i spełnia kryteria ekonomiczne.

18.         Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnia.

19.         Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

     cena brutto - 100 %

20.         Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, np. dostawa, opakowania, itp., wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania. Cena określona przez oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom. Wszystkie złożone i zakwalifikowane oferty będą rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177 z późn. zmianami) w zakresie dotyczącym trybu przetargu nieograniczonego oraz zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

21.         Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

VI.             OPIS OBLICZENIA CENY OFERTY

 

1.      Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu cenowym.

2.      Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty, muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.      Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji formularza cenowego.

4.      Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

5.      Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

6.      Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

 

VII.          WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE SIWZ

 

1.      Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

2.      Pisemna treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania.

3.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, i będzie dla nich wiążąca.

4.      Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego pytanie.

 

 

VIII.       POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA

 

Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie Pzp, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 179-art.198).

 

IX.             INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY

 

1.      Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

2.      O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi pozostałych oferentów poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na swojej stronie internetowej wyniku przetargu i wskaże firmę z jej siedzibą, której oferta została wybrana oraz cenę oferty.

 

X.                WARUNKI REALIZACJI DOSTAW I ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

 

1.     Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w artykuły spożywcze w pierwszym gatunku, z określonym terminem ważności oraz z cechami podanymi  w SIWZ.

2.     Data dostawy oraz ilości będą podawane Wykonawcy każdorazowo w formie zamówienia telefonicznego lub faksem.

3.     Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko. Dostawa na koszt Wykonawcy musi nastąpić w dni robocze od godz. 7,00 do 14,00 do siedziby Zamawiającego. Transport powinien odpowiadać wymogom HACCP. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy.

4.     W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie lub faksem. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.

5.     Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostawy i wpływu faktury do jego siedziby.

5.     Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury każdorazowo za dostarczone produkty.

6.     Nie wykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi roszczenia o zakup nie zrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości towaru. Dopuszcza się zmiany cen produktów stanowiących przedmiot zamówienia w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany, co miesiąc przez GUS.

 

Załączniki do specyfikacji:

·         Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy,

·         Załącznik nr 2 – formularze cenowe,

·         Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w  postępowaniu,

·         Załącznik nr 4 - projekt umowy dostawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa oferenta

                                                                                                 Niniejszy formularz wypełnia oferent

 

                                                                                                       Załącznik  nr  1

 

 

 

 

O F E R T A

 

 

 

My,  niżej podpisani .................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz ....................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

składamy niniejszą ofertę. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tą dokumentacją i wypełnionym formularzem oferty.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

 

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami

 

Opis

Cena netto

Podatek VAT %/

Cena brutto

 

 

 

 

 

Ofertę niniejszą składamy na ........................ kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

 

 

 

...................................dnia..........................                        ...........................................................

                                                                                                     Podpis i pieczątka osoby uprawnionej

                                                                                                                                                               do reprezentowania firmy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa oferenta                                                                                      Niniejszy formularz wypełnia oferent

 

 

 

                                                                                                       Załącznik  nr  3

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na :.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

oświadczamy, że:

1.      Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2.      Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w przekazanej przez zamawiającego dokumentacji prac i czynności,

3.      Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

4.      Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5.      Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1,ust. 2, który między innymi mówi, iż:

      z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

a)      Dostawców i wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością,

b)      Dostawców i wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowania upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,

c)      Dostawców i wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,

d)     Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

e)      Osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

 

 

 

.....................................dnia.......................................            .................................................................

                                                                                                                    / podpis upoważnionego przedstawiciela /


                                                                                                          Załącznik nr 4

 

AG.0119/                                                                                          Turów, dnia                 r.

 

 

 

UMOWA SPRZEDAŻY

 

 

 

Dnia                r. została zawarta umowa pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Turowie, ul. Joachimowska 85, 42-256 Olsztyn, reprezentowanym przez:

1.                  Dyrektor – mgr Marcin Huras

2.                   

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,

a

.................................................................................................................., reprezentowanym przez:

1.                  ..................................................................

2.                  ..................................................................

zwanym w treści umowy „Sprzedającym”.

§ 1

 

Przedmiotem umowy jest zakup artykułów spożywczych i dowóz do Zamawiającego, zgodnie ze specyfikacją z dnia ..............................................

 

§ 2

 

Dopuszcza się możliwość zmiany cen, jednak nie więcej niż o ogłoszony co miesiąc przez GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jeżeli podwyżka cen przekroczy tę granicę wówczas umowa przestaje obowiązywać dwie strony.

 

§ 3

 

1.      Towar będzie dostarczany nie częściej niż 1 raz w tygodniu, po złożeniu zamówienia telefonicznego lub faxem u przedstawiciela Sprzedającego.

2.      Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć zamówioną partię towaru w terminie uzgadnianym każdorazowo z Zamawiającym.

3.      Sprzedający zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w artykuły spożywcze w pierwszym gatunku, z określonym terminem ważności oraz z cechami podanymi w SIWZ (wszystkie zaoferowane artykuły powinny mieć aktualne terminy przydatności do spożycia- artykuły sypkie i mrożonki min. 30 dni).

4.      Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko. Dostawa na koszt Sprzedającego musi nastąpić w dni robocze od godz. 7,00 do 14,00 do siedziby Zamawiającego. Transport powinien odpowiadać wymogom HACCP. Sprzedający zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy.

5.      W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie lub faksem. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.

6.      Każda dostarczona zgodnie z zamówieniem partia towaru stanowi podstawę do wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT.

7.      Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar przelewem na konto Sprzedającego w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

8.      Nie wykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi roszczenia o zakup nie zrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości towaru.

 

§ 4

 

Zakupy dokonywane będą od dnia zawarcia umowy, przez okres 12 miesięcy (pod warunkiem utrzymania cen zgodnie z § 2).

 

§ 5

 

1.      Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.      Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo sąd siedziby „Zamawiającego”.

 

§ 6

 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Jako przyjęta po przeczytaniu zostaje podpisana.

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                SPRZEDAJĄCY

 

 

………………………………..                                   …………………………………

 

 


Załączniki: Rozmiar:
92.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Turowie
Za treść odpowiada: Iwona Całus
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Całus
Data wytworzenia informacji: 2011-11-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-16
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-23 13:40

rejestr zmian publikacji »

5.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Załącznik nr 2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Nazwa i adres zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej

 Turów, ul. Joachimowska 85, 42-256 Olsztyn

tel./fax (034) 328 60 78, 328 62 19      NIP: 949-006-45-83

email: dpsturow@onet.pl

 

Dom Pomocy Społecznej w Turowie ogłasza przetarg na „Zakup żywności dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Turowie”

 

 

 

1)      PRODUKTY MLECZARSKIE

 

 

lp.

Asortyment

kg, szt, l

Ilość

Cena       jednostkowa netto

Wartość netto

Wartość brutto

1

Ser biały

kg

170

 

 

 

2

Ser żółty

kg

100

 

 

 

3

Serek homogenizowany waniliowy 150g

szt

1000

 

 

 

4

Serek topiony 100 g

szt

500

 

 

 

5

Śmietana 400 ml 18 %

szt

320

 

 

 

6

Śmietana 30% 200 ml

szt

150

 

 

 

7

Margaryna mleczna 200g

szt

60

 

 

 

8

Masło 200 g – zawartość tłuszczu 82%

szt

1200

 

 

 

9

Masło roślinne 0,5 kg lub Margaryna Śniadaniowa

szt

600

 

 

 

10

Maślanka 1l

szt

310

 

 

 

11

Mleko 3,2 % - 1 L

szt

3000

 

 

 

12

Ser biały w wiaderku – 1 kg

szt

20

 

 

 

 
2) RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE

 

lp.

Asortyment

kg, szt, l

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Wartość brutto

1

Ananasy ok. 600 g

szt

10

 

 

 

2

Barszcz biały w proszku

szt

30

 

 

 

3

Barszcz czerwony w proszku – 55 g

szt

30

 

 

 

4

Biszkopty- 100 g

szt

40

 

 

 

5

Brzoskwinia w puszce 850g

szt

80

 

 

 

6

Budyń różne smaki 35g

szt

200

 

 

 

7

Bułka tarta 0,5 kg

szt

280

 

 

 

8

Buraczki tarte 870 gr

szt

200

 

 

 

9

Cukier 1 kg

kg

1200

 

 

 

10

Cukier puder 0,5 kg

szt

15

 

 

 

11

Cukier waniliowy 16g

szt

47

 

 

 

12

Chrzan 290 g

szt

90

 

 

 

13

Czekolada mleczna 100 g

szt

150

 

 

 

14

Dżem 300 g o różnych smakach

szt

380

 

 

 

15

Fasola 1kg

szt

50

 

 

 

16

Filet śledziowy w oleju 170 g

szt

120

 

 

 

17

Filet śledziowy w pomidorach 170 g

szt

120

 

 

 

18

Galaretka 75 g

szt

100

 

 

 

19

Groch 1 kg

szt

60

 

 

 

20

Groszek konserwowy 400g

szt

50

 

 

 

21

Herbata granulowana zwykła 100 g -typu Indyjska

szt

550

 

 

 

22

Herbata ekspresowa w torebkach 150g- 100 saszetek

szt

40

 

 

 

23

Jarzynka 1 kg- lub produkt równoważny

szt

80

 

 

 

24

Kakao 250 g

szt

40

 

 

 

25

Kapusta czerwona konserwowa 870gr

szt

150

 

 

 

26

Kasza jęczmienna 500 g

kg

80

 

 

 

27

Kasza sypana 0,5 kg

kg

160

 

 

 

28

Kasza manna 1 kg

kg

80

 

 

 

29

Kawa naturalna sypana Rodzinna 500 gr

szt

100

 

 

 

30

Kawa zbożowa 300 gr

kg

5

 

 

 

31

Ketchup łagodny 500 g typu Tortex

szt

90

 

 

 

32

Kisiel 77 g

szt

200

 

 

 

33

Koncentrat pomidorowy 200 ml

szt

310

 

 

 

34

Konserwa mięsna 300 g

szt

200

 

 

 

35

Kwasek cytrynowy 20g

szt

200

 

 

 

36

Kukurydza konserwowa 400g

szt

50

 

 

 

37

Liść laurowy 7,5g

szt

30

 

 

 

38

Majeranek 7g

szt

140

 

 

 

39

Majonez 700 ml typu Winiary

szt

80

 

 

 

40

Makaron nitki 0,25 kg

szt

200

 

 

 

41

Makaron nitki 0,4 kg

szt

200

 

 

 

42

Makaron świderki 0,4 kg

szt

100

 

 

 

43

Makaron zacierka 250g

szt

210

 

 

 

44

Mąka pszenna 1 kg typ 450 lub 500

 kg

100

 

 

 

45

Mąka ziemniaczana 1 kg

kg

50

 

 

 

46

Masa jabłkowa 0,9 kg

szt

30

 

 

 

47

Musztarda 220g

szt

170

 

 

 

48

Ocet 500 ml

szt

10

 

 

 

49

Ogórek konserwowy 0,8 l

szt

200

 

 

 

50

Olej 1 l

l

220

 

 

 

51

Paluszki słone 70g

szt

100

 

 

 

52

Paprykarz szczeciński 300g

szt

100

 

 

 

53

Pasztet drobiowy 300 g

szt

100

 

 

 

54

Pieprz czarny mielony 15 g

szt

180

 

 

 

55

Płatki kukurydziane 250 g

szt

100

 

 

 

56

Płatki jęczmienne 400 g

szt

100

 

 

 

57

Płatki owsiane 400 g

szt

120

 

 

 

58

Płatki ryżowe 400 g

szt

160

 

 

 

59

Proszek do pieczenia 16g

szt

20

 

 

 

60

Przecier ogórkowy280g/320 ml

szt

130

 

 

 

61

Rosołki drobiowe kostka 120g

szt

20

 

 

 

62

Przyprawa w płynie 1000g

l

70

 

 

 

63

Ryż 1 kg

kg

50

 

 

 

64

Sałatka wielowarzywna 870 g

szt

180

 

 

 

65

Sos pieczeniowy ciemny typu Winiary

szt

70

 

 

 

66

Sucharki 290 g

szt

80

 

 

 

67

Syrop owocowy 500 ml

szt

500

 

 

 

68

Szczaw 320 ml/280g

szt

50

 

 

 

69

Sól 1 kg

kg

140

 

 

 

70

Wiórki kokosowe 200g

szt

30

 

 

 

71

Woda mineralna gazowana 1,5 l

l

320

 

 

 

72

Ziele angielskie 15 g

szt

30

 

 

 

73

Żelatyna 16 g

szt

30

 

 

 

74

Żur biały w butelce 0,5 l

szt

180

 

 

 

75

Pasztet wieprzowy 300 g

szt

100

 

 

 

76

Rodzynki 200g

szt

30

 

 

 

 

3) WARZYWA I OWOCE

lp.

Asortyment

kg, szt, l

Ilość

Cena       jednostkowa netto

Wartość netto

Wartość brutto

1

Marchew

kg

400

 

 

 

2

Pietruszka

kg

220

 

 

 

3

Seler

kg

220

 

 

 

4

Por

szt

160

 

 

 

5

Cebula

kg

180

 

 

 

6

Kapusta biała

kg

450

 

 

 

7

Kapusta kiszona

kg

400

 

 

 

8

Kapusta pekińska

kg

100

 

 

 

9

Buraki

kg

125

 

 

 

10

Ziemniaki

kg

7800

 

 

 

11

Pomidory

kg

400

 

 

 

12

Ogórki zielone

kg

300

 

 

 

13

Jabłka

kg

1000

 

 

 

14

Mandarynki

kg

200

 

 

 

15

Banany

kg

200

 

 

 

16

Pieczarki

kg

90

 

 

 

  

4) MIĘSO, PRODUKTY MIĘSNE, WĘDLINY

 

lp.

Asortyment

kg, szt, l

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Wartość brutto

1

Baleron wieprzowy

kg

45

 

 

 

2

Boczek faszerowany

kg

125

 

 

 

3

Boczek pieczony

kg

80

 

 

 

4

Boczek biały

kg

10

 

 

 

5

Boczek wędzony

kg

15

 

 

 

6

Filet z piersi kurczaka

kg

100

 

 

 

7

Karkówka

kg

25

 

 

 

8

Kaszanka

kg

230

 

 

 

9

Kiełbasa biała

kg

170

 

 

 

10

Kiełbasa cienka zwykła

kg

290

 

 

 

11

Kiełbasa śniadaniowa

kg

260

 

 

 

12

Kiełbasa kminkowa

kg

220

 

 

 

13

Kiełbasa krakowska parzona

kg

200

 

 

 

14

Kiełbasa szynkowa gruba

kg

280

 

 

 

15

Klops wieprzowy

kg

50

 

 

 

16

Kurczak pieczony

kg

10

 

 

 

17

Łopatka bez kości

kg

210

 

 

 

18

Łopatka dworska

kg

35

 

 

 

19

Mortadela

kg

10

 

 

 

20

Nogi wieprzowe

kg

570

 

 

 

21

Ozory wieprzowe

kg

80

 

 

 

22

Parówka cienka wieprzowa

kg

550

 

 

 

24

Pasztet wieprzowy

kg

60

 

 

 

25

Pasztetowa

kg

25

 

 

 

26

Pieczeń rzymska

kg

40

 

 

 

27

Podgardle wieprzowe

kg

45

 

 

 

28

Porcja rosołowa

kg

25

 

 

 

30

Salceson drobiowy

kg

30

 

 

 

31

Salceson wieprzowy biały

kg

150

 

 

 

32

Szynka kanapkowa

kg

150

 

 

 

33

Szynka wieprzowa( wędzona, gotowana)

kg

150

 

 

 

34

Szynka mielona wieprzowa

kg

170

 

 

 

35

Szynka tostowa

kg

200

 

 

 

36

Schab z kością

kg

100

 

 

 

37

Słonina

kg

40

 

 

 

38

Wołowina bez kości II klasa

kg

120

 

 

 

 

5) PIECZYWO – ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE I CIASTKARSKIE

 

lp.

Asortyment

kg, szt, l

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Wartość brutto

1

Chleb 1,1 kg

szt

4300

 

 

 

2

Chleb razowy ze słonecznikiem 400g

szt

1200

 

 

 

3

Babka piaskowa

kg

121

 

 

 

4

Bułka kajzerka

szt

4100

 

 

 

5

Ciasto drożdżowe

kg

30

 

 

 

6

Rogale

szt

900

 

 

 

7

Bułka słodka  z serem

szt

200

 

 

 

8

Bułka słodka  z  makiem

szt

200

 

 

 

9

Bułka słodka  z dżemem

szt

200

 

 

 

10

Makowiec zawijany

kg

17

 

 

 

11

Rogaliki

kg

5

 

 

 

12

Pączki

szt

160

 

 

 

13

Warkocz z makiem

kg

15

 

 

 

 

 


6) JAJA

 

lp.

Asortyment

kg, szt, l

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Wartość brutto

1

Jaja duże świeże rozmiar L

szt

9000

 

 

 

 

7) MROŻONKI, kluski, warzywa, pierogi

 

lp.

Asortyment

kg, szt, l

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Wartość brutto

1

Kalafiory 400 gr

szt

150

 

 

 

2

Kluski śląskie z mięsem

kg

50

 

 

 

3

Marchew w kostkę

kg

100

 

 

 

4

Mięso mielone

kg

300

 

 

 

5

Pierogi z kapustą i grzybami

kg

20

 

 

 

6

Pierogi z mięsem

kg

150

 

 

 

7

Pierogi z serem

kg

200

 

 

 

8

Pierogi z truskawkami

kg

50

 

 

 

9

Udka

kg

620

 

 

 

10

Pyzy z mięsem

kg

100

 

 

 

8)      RYBY MROŻONE

  

lp.

Asortyment

kg, szt, l

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Wartość brutto

1

Ryba mrożona mintaj

kg

20

 

 

 

2

Ryba mrożona panga

kg

270

 

 

 

3

Filety śledziowe solone

kg

60

 

 

 

                                                                                                                  

Kryterium ofert: cena-waga 100%

Rodzaj zamówienia: dostawa

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

 • Kierownik działu ds. adm-gosp – Iwona Całus
 • Inspektor ds. logistycznych i magazynu – Anna Kowalska-Fert

Załączniki: Rozmiar:
273.500 KB
273.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Turowie
Za treść odpowiada: Iwona Całus
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Całus
Data wytworzenia informacji: 2011-11-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-16
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-24 12:34

rejestr zmian publikacji »

6.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko Radca Prawny

AG.1130/3/11                                                                       Turów, dnia 14.11.2011 r.

 

 

Lista kandydatów

spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym

na stanowisko Radca Prawny

w Domu Pomocy Społecznej w Turowie

 

 

Informuję, że po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności                 z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu o naborze do postępowania sprawdzającego zakwalifikowali się następujący kandydaci:

 

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

1.

Katarzyna Żydek

Częstochowa

2.

Konrad Sawicki

Częstochowa

 

 

                                                                            mgr Marcin Huras

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Turowie

 


Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Turowie
Za treść odpowiada: Iwona Całus
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Całus
Data wytworzenia informacji: 2011-11-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-15
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-16 10:06

rejestr zmian publikacji »

7.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - Radcy Prawnego

AG.0137/10/11                                                                     Turów, dnia 21.10.2011 r.

 

 

 

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R   10

 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Turowie

z dnia 21.10.2011 r.

w sprawie naboru kandydata na wolne stanowisko

Radcy Prawnego w Domu Pomocy Społecznej w Turowie

 

 

 

                                    Na podstawie art. 11, pt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                       o pracownikach samorządowych /Dz.U. nr 223, poz. 1458/ oraz w związku z § 6 pkt. 1 i 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wprowadzonym Zarządzeniem nr 8 z dnia 27.06.2007 r. przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Turowie, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

 1. Ogłasza się nabór na stanowisko Radcy Prawnego w Domu Pomocy Społecznej w Turowie przy ul. Joachimowskiej 85. Ogłoszenie w sprawie naboru stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Do przeprowadzenia naboru powołuje się komisję w składzie:
  • Przewodniczący – Pan Marcin Huras – Dyrektor DPS Turów
  • Członek – Pani Renata Stachurska – Księgowa p.o Głównej Księgowej
  • Członek – Pani Iwona Całus – Kierownik działu ds. adm.-gosp.

 

§ 2

 

Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko Radcy Prawnego Domu Pomocy Społecznej w Turowie” w sekretariacie Domu w terminie do dnia 10.11.2011 roku do godziny 15,00. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Turowie.

 

§ 3

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

§ 4

 

Postępowanie konkursowe z udziałem kandydatów przeprowadza komisja, o której                      mowa w § 1.

 

 

 

 

§ 5

 

Komisja przeprowadzi postępowanie konkursowe /nabór/ zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6

 

Komisja przygotuje protokół z postępowania wraz z wnioskiem w sprawie zatrudnienia wyłonionego kandydata w terminie 14 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

 

§ 7

 

W przypadku, gdy do konkursu nikt nie przystąpi lub postępowanie konkursowe nie wyłoni kandydata, niezwłocznie przeprowadza się ponowny nabór.

 

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 Załącznik  Nr 1 

do Zarządzenia Nr 10

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Turowie

z dnia 21.10.2011 roku

w sprawie naboru kandydata

na wolne stanowisko Radcy Prawnego

Domu Pomocy Społecznej w Turowie

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Turowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko Radcy Prawnego  Domu Pomocy Społecznej

w Turowie 

 

Radca Prawny Domu Pomocy Społecznej Turowie przy ul. Joachimowskiej 85

(nazwa wolnego stanowiska pracy, adres miejsca pracy)

 

1.      Zakres wymagań związanych ze stanowiskiem:

              1) wymagania niezbędne:

 

·         wpis na listę radców prawnych,

·         wykształcenie wyższe prawnicze,

·         jest obywatelem polskim,

·         posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz korzysta z pełni  praw publicznych,

·         nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

·         posiada ogólny stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

·         cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2) wymagania dodatkowe:

 

·         5 lat stażu pracy na stanowisku radcy prawnego w jednostkach    samorządu terytorialnego,

·         2 lata doświadczenia związanego z obsługą prawną domu pomocy społecznej.

 

 

2.      Zakres wykonywanych zadań:

1)      opracowywanie i opiniowanie projektów, umów, porozumień,

2)      obsługa prawna i doradztwo prawne pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej,

3)      opracowywanie i opiniowanie projektów, umów, porozumień,

4)      wydawanie opinii prawnych dot. spraw pracowniczych,

5)      udzielanie pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Turowie porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

6)      występowanie w charakterze pełnomocnika Dyrektora Domu                              w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi,

7)      uczestnictwo w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego.

 

 

 

3.   Wymagane dokumenty:

 

1) kwestionariusz osobowy wg. znormalizowanego druku z opisem przebiegu pracy zawodowej,

2) cv,

3) dokument stwierdzający wpis na listę radców prawnych,

3) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

4) kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata,

6) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,

7) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

8) oświadczenie o niekaralności,

9) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,

10) zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

11) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

 

4.   Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

1)      Termin – do 10.11.2011 roku do godziny 1500.

2)      Sposób składania dokumentów aplikacyjnych – w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „Nabór na stanowisko Radcy Prawnego Domu Pomocy Społecznej w Turowie”.

3)      Miejsce – Dom Pomocy Społecznej Turów, ul. Joachimowska 85, 42-256 Olsztyn, sekretariat Domu, pokój nr 13.

 

1.      Dodatkowe informacje:

 

 1. Kontakt pod numerem telefonu – tel. 34 3286078
 2. Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Turowie po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W pokoju nr 13 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Turowie kandydaci mogą zapoznać się z regulaminem pracy komisji powołanej do naboru kandydata na stanowisko Radcy Prawnego Domu Pomocy Społecznej w Turowie.
 4. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Turowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 5. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.
 6. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Turowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 7. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego będą odbierane osobiście przez kandydatów lub odesłane pocztą.

 

 

 

Załącznik  Nr 2 

do Zarządzenia Nr 10

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Turowie

z dnia 21.10.2011 roku

w sprawie naboru kandydata

na wolne stanowisko Radcy Prawnego

Domu Pomocy Społecznej w Turowie

 

 

 

Regulamin pracy
komisji powołanej do naboru kandydata na wolne stanowisko
Radcy Prawnego w Domu Pomocy Społecznej w Turowie

 

 

§ 1

 

Nabór przeprowadza Komisja powołana zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Turowie.

 

§ 2

 

Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.

 

§ 3

 

Członkowie komisji składają ustne oświadczenie, że nie pozostają z osobami ubiegającymi się o zatrudnienie na danym stanowisku w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub
w stosunku powinowactwa pierwszego stopnia i przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

§ 4

 

Postępowanie konkursowe odbywa się w dwóch etapach:

 

I etap naboru – wiąże się z przygotowaniem dokumentacji stanowiącej podstawę do rozpoczęcia naboru.

Komisja dokonuje czynności:

 1. zbiera i rejestruje składane oferty,
 2. selekcjonuje oferty pod względem kompletności i wymogów formalnych,
 3. odrzuca oferty złożone po terminie lub niekompletne,
 4. wybiera oferty maksymalnie 5 osób, które będą uczestniczyły w II etapie procesu naboru,
 5. ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicay ogłoszeń w Domu Pomocy Społecznej w Turowie listę kandydatów z podaniem imienia i nazwiska oraz miejscem zamieszkania tych osób, które spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wzór listy stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

II etap naboru – wiąże się z przeprowadzeniem końcowej rekrutacji i wybraniem    kandydata.

 

Nabór na stanowisko Radcy Prawnego Domu Pomocy Społecznej w Turowie odbywa się następująco:

 1. Prezentacja kandydatów
 2. Rozmowa kwalifikacyjna pozwalająca ocenić:

1)      doświadczenie zawodowe i osiągnięcia kandydata,

2)      propozycję dotyczącą sposobu pracy (wizję pracy),

3)      znajomość przepisów prawnych, zagadnień i zadań merytorycznych przydatnych na stanowisku radcy prawnego domu pomocy społecznej,

4)      komunikatywność szczególnie wobec współpracowników,

5)      umiejętność organizacji pracy, szybkiego podejmowania decyzji, samodzielność, inicjatywę i kreatywność.

 

§ 5

 

Postępowanie w sprawie naboru powinno się odbywać w obecności wszystkich członków Komisji. W przypadku rozmowy kandydat nie może być obecny przy postępowaniu dotyczącym naboru innych kandydatów.

 

§ 6

 

 

1.   O wyborze decyduje ocena: predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Kryteria oceny:

 

1)      Dorobek zawodowy i osiągnięcia kandydata.

 

Skala ocen                  0-10 punktów

 

2)      Propozycja dotycząca sposobu pracy (wizja pracy).

 

Skala ocen                  0-10 punktów

 

3)      Znajomość przepisów prawnych, zagadnień i zadań merytorycznych przydatnych na stanowisku radcy prawnego domu pomocy społecznej.

 

Skala ocen                  0-10 punktów

 

4)      Komunikatywność szczególnie wobec współpracowników.

 

Skala ocen                  0-10 punktów

 

5)      Umiejętność organizacji pracy, szybkiego podejmowania decyzji, samodzielność, inicjatywę i kreatywność.

 

Skala ocen                  0-10 punktów

 

2.   Komisja wyłania kandydata na wolne stanowisko z największą ilością punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej, każdy z członków Komisji dokonuje oceny indywidualnie.

 

3.   W przypadku równej ilości punktów, które kandydaci otrzymali, o wyborze zadecyduje Przewodniczący Komisji.

 

§ 7

 

Jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał minimum 25 punktów Przewodniczący Komisji podejmuje decyzję o ogłoszeniu powtórnego naboru na wolne stanowisko.

 

§ 8

 

Po wyłonieniu kandydata zostaje sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji.

Protokół zawiera:

1.      określenie stanowiska urzędniczego, na które był przeprowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy (nie więcej niż pięciu najlepszych).

2.      informację o metodzie rekrutacji

1.      uzasadnienie danego wyboru

 

Wzór protokołu określa załącznik nr 4 do regulaminu naboru.

 

§ 9

 

Sporządzony protokół Komisja przedkłada Dyrektorowi Domu do akceptacji.

 

§ 10

 

 1. Informacje o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury w przypadku gdy nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
 2. Informacja zawiera w szczególności: nazwę i adres Domu Pomocy Społecznej, określenie stanowiska urzędniczego, imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce jego zamieszkania, uzasadnienie dokonanego wyboru lub uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.
 3. Informacje w wynikach naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń w Domu Pomocy Społecznej Turowie przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 4. Wzór informacji stanowi załącznik nr 3 do regulaminu naboru.

 

 

§ 11

 

Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w postępowaniu rekrutacyjnym dołącza się

do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób wymienionych w protokole przeprowadzonego naboru będą

przechowywane w archiwum Domu Pomocy Społecznej w Turowie.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewymienionych w ust. 1 i 2 będą odbierane osobiście

przez kandydatów lub odesłane pocztą.

 

§ 12

 

Nabór może być unieważniony, jeżeli zaistniały przesłanki uniemożliwiające kandydatowi objęcie stanowiska lub został naruszony regulamin naboru.

 


Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Turowie
Za treść odpowiada: Iwona Całus
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Całus
Data wytworzenia informacji: 2011-10-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-31
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-31 16:45

rejestr zmian publikacji »

8.

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Turowie z dnia 12.08 .2011 r. w sprawie naboru kandydata na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Turowie

AG.0137/8/11                                                           Turów, dnia 12.08.2011 r.

 

 

 

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R   8

 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Turowie

z dnia 12.08 .2011 r.

w sprawie naboru kandydata na wolne stanowisko

Głównego Księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Turowie

 

 

 

                                    Na podstawie art. 11, pt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                       o pracownikach samorządowych /Dz.U. nr 223, poz. 1458/ oraz w związku z § 6 pkt. 1 i 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wprowadzonym Zarządzeniem nr 8 z dnia 27.06.2007 r. przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Turowie, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

 1. Ogłasza się nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Turowie przy ul. Joachimowskiej 85. Ogłoszenie w sprawie naboru stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Do przeprowadzenia naboru powołuje się komisję w składzie:
  • Przewodniczący – Pan Marcin Huras – Dyrektor DPS Turów
  • Członek – Pani Renata Stachurska – Księgowa p.o Głównej Księgowej
  • Członek – Pani Iwona Całus – Starszy Inspektor

 

§ 2

 

Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Domu Pomocy Społecznej w Turowie” w sekretariacie Domu                     w terminie do dnia 31.01.2012 roku do godziny 15,00. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej                     w Turowie i Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

 

§ 3

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

§ 4

 

Postępowanie konkursowe z udziałem kandydatów przeprowadza komisja, o której                      mowa w § 1.

 

 

 

 

§ 5

 

Komisja przeprowadzi postępowanie konkursowe /nabór/ zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6

 

Komisja przygotuje protokół z postępowania wraz z wnioskiem w sprawie zatrudnienia wyłonionego kandydata w terminie 14 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

 

§ 7

 

W przypadku, gdy do konkursu nikt nie przystąpi lub postępowanie konkursowe nie wyłoni kandydata, niezwłocznie przeprowadza się ponowny nabór, wolne stanowisko, Dyrektor Domu, powierza innej osobie do czasu przeprowadzenia ponownego naboru.

 

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik  Nr 2 

do Zarządzenia Nr 8

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Turowie

z dnia 12.08.2011 roku

w sprawie naboru kandydata

na wolne stanowisko Głównego Księgowego

Domu Pomocy Społecznej w Turowie

 

 

 

Regulamin pracy
komisji powołanej do naboru kandydata na wolne stanowisko
Głównego Księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Turowie

 

 

§ 1

 

Nabór przeprowadza Komisja powołana zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Turowie.

 

§ 2

 

Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.

 

§ 3

 

Członkowie komisji składają ustne oświadczenie, że nie pozostają z osobami ubiegającymi się o zatrudnienie na danym stanowisku w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub
w stosunku powinowactwa pierwszego stopnia i przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

§ 4

 

Postępowanie konkursowe odbywa się w dwóch etapach:

 

I etap naboru – wiąże się z przygotowaniem dokumentacji stanowiącej podstawę do rozpoczęcia naboru.

Komisja dokonuje czynności:

 1. zbiera i rejestruje składane oferty
 2. selekcjonuje oferty pod względem kompletności i wymogów formalnych
 3. odrzuca oferty złożone po terminie lub niekompletne
 4. wybiera oferty maksymalnie 5 osób, które będą uczestniczyły w II etapie procesu naboru
 5. ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz w Domu Pomocy Społecznej w Turowie listę kandydatów z podaniem imienia i nazwiska oraz miejscem zamieszkania tych osób, które spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wzór listy stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

II etap naboru – wiąże się z przeprowadzeniem końcowej rekrutacji i wybraniem    kandydata.

 

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Domu Pomocy Społecznej w Turowie odbywa się następująco:

 1. Prezentacja kandydatów
 2. Rozmowa kwalifikacyjna pozwalająca ocenić:

1)      Doświadczenie zawodowe i osiągnięcia kandydata.

2)      Propozycję dotyczącą sposobu kierowania działem księgowości (wizję pracy).

3)      Znajomość przepisów prawnych, zagadnień i zadań merytorycznych przydatnych na stanowisku głównego księgowego domu pomocy społecznej.

4)      Komunikatywność szczególnie wobec współpracowników.

5)      Umiejętność zarządzania i organizacji pracy, szybkiego podejmowania decyzji, samodzielność, inicjatywę i kreatywność.

 

§ 5

 

Postępowanie w sprawie naboru powinno się odbywać w obecności wszystkich członków Komisji. W przypadku rozmowy kandydat nie może być obecny przy postępowaniu dotyczącym naboru innych kandydatów.

 

§ 6

 

 

1.   O wyborze decyduje ocena: predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Kryteria oceny:

 

1)      Dorobek zawodowy i osiągnięcia kandydata.

 

Skala ocen                  0-10 punktów

 

2)      Propozycja dotycząca sposobu kierowania działem księgowości. (wizja pracy).

 

Skala ocen                  0-10 punktów

 

3)      Znajomość przepisów prawnych, zagadnień i zadań merytorycznych przydatnych na stanowisku dyrektora domu pomocy społecznej.

 

Skala ocen                  0-10 punktów

 

4)      Komunikatywność szczególnie wobec współpracowników.

 

Skala ocen                  0-10 punktów

 

5)      Umiejętność zarządzania i organizacji pracy, szybkiego podejmowania decyzji, samodzielność, inicjatywę i kreatywność.

 

Skala ocen                  0-10 punktów

 

2.   Komisja wyłania kandydata na wolne stanowisko z największą ilością punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej, każdy z członków Komisji dokonuje oceny indywidualnie.

 

3.   W przypadku równej ilości punktów, które kandydaci otrzymali, o wyborze zadecyduje Przewodniczący Komisji.

 

§ 7

 

Jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał minimum 25 punktów Przewodniczący Komisji podejmuje decyzję o ogłoszeniu powtórnego naboru na wolne stanowisko.

 

§ 8

 

Nabór przeprowadza się również, gdy jest tylko jeden kandydat.

 

§ 9

 

Po wyłonieniu kandydata zostaje sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji.

Protokół zawiera:

1.      określenie stanowiska urzędniczego, na które był przeprowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy (nie więcej niż pięciu najlepszych).

2.      informację o metodzie rekrutacji

3.      uzasadnienie danego wyboru

 

Wzór protokołu określa załącznik nr 4 do regulaminu naboru.

 

§ 10

 

Sporządzony protokół Komisja przedkłada Dyrektorowi Domu do akceptacji.

 

§ 11

 

 1. Informacje o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury w przypadku gdy nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
 2. Informacja zawiera w szczególności: nazwę i adres Domu Pomocy Społecznej, określenie stanowiska urzędniczego, imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce jego zamieszkania, uzasadnienie dokonanego wyboru lub uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.
 3. Informacje w wynikach naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Częstochowie, oraz Domu Pomocy Społecznej Turowie przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 4. Wzór informacji stanowi załącznik nr 3 do regulaminu naboru.

 

 

 

 

 

§ 12

 

Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w postępowaniu rekrutacyjnym dołącza się do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób wymienionych w protokole przeprowadzonego naboru będą przechowywane w archiwum Domu Pomocy Społecznej w Turowie.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewymienionych w ust. 1 i 2 będą odbierane osobiście przez kandydatów lub odesłane pocztą.

 

§ 13

 

Nabór może być unieważniony, jeżeli zaistniały przesłanki uniemożliwiające kandydatowi objęcie stanowiska lub został naruszony regulamin naboru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Załącznik  Nr 1 

do Zarządzenia Nr 8

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Turowie

z dnia 12.08.2011 roku

w sprawie naboru kandydata

na wolne stanowisko Głównego Księgowego

Domu Pomocy Społecznej w Turowie

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Turowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego Domu Pomocy Społecznej

w Turowie 

 

Główny Księgowy Domu Pomocy Społecznej Turowie przy ul. Joachimowskiej 85

(nazwa wolnego stanowiska pracy, adres miejsca pracy)

 

1.      Zakres wymagań związanych ze stanowiskiem:

                        1) wymagania niezbędne:

 

Zgodnie z art.45 ust. 2, pkt. 1,2,3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), głównym księgowym może być osoba, która:

?   ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym, chyba, że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienia obywatelstwa polskiego,

?   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

?   nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,

?   posiada co najmniej 2 letnią praktykę w księgowości w jednostce budżetowej,

?   spełnia jeden z poniższych warunków:

a)      ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,

b)      ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,

c)      jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)     posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

2) wymagania dodatkowe:

 

·         znajomość ustawy o rachunkowości,

·         znajomość przepisów prawnych w zakresie finansów publicznych,

·         znajomość zasad funkcjonowania i organizacji powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego,

·         znajomość przepisów w zakresie zamówień publicznych, dostępu do informacji publicznych,

·         znajomość przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

·         znajomość przepisów o ubezpieczeniach społecznych,

·         znajomość specyfiki pracy w domu pomocy społecznej,

·         znajomość i otwartość na potrzeby osób w podeszłym wieku,

·         cierpliwość i umiejętność postępowania z osobami w podeszłym wieku.

 

2.   Zakres wykonywanych zadań:

 

1)       prowadzenie rachunkowości jednostki,

2)       wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)       dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4)       dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

3.   Wymagane dokumenty:

 

1) kwestionariusz osobowy wg. znormalizowanego druku z opisem przebiegu pracy    zawodowej,

2) cv,

3) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

4) kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata,

6) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,

7) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

8) oświadczenie o niekaralności,

9) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,

10) zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

11) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

 

4.   Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

6)      Termin – do 31.01.2012 roku do godziny 1500.

7)      Sposób składania dokumentów aplikacyjnych – w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „nabór na stanowisko Głównego Księgowego Domu Pomocy Społecznej w Turowie”.

8)      Miejsce – Dom Pomocy Społecznej Turów, ul. Joachimowska 85  42-256 Olsztyn, sekretariat Domu, pokój nr 13.

 

 

5.      Dodatkowe informacje:

 

 1. Kontakt pod numerem telefonu – tel. 34 3286078
 2. Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Turowie po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W pokoju nr 13 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Turowie kandydaci mogą zapoznać się z regulaminem pracy komisji powołanej do naboru kandydata na stanowisko Głównego Księgowego Domu Pomocy Społecznej w Turowie.
 4. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Turowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 5. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.
 6. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Turowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 7. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego będą odbierane osobiście przez kandydatów lub odesłane pocztą.

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Turowie
Za treść odpowiada: Iwona Całus
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Całus
Data wytworzenia informacji: 2011-08-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-31
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-31 10:26

rejestr zmian publikacji »

9.

Protokół z przeprowadzonego naboru na stanowisko głównego księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Turowie

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadziła komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem nr 3 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Turowie                                        z dnia 7.02.2011 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /t.j. Dz.U. nr 223 poz. 1458/ oraz zarządzeniu nr 8/2007 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Turowie z dnia 27.06.2007 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
 2. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego nie wpłynęła żadna oferta.
 3. Nabór zrealizowała komisja rekrutacyjna zgodnie z zasadami wynikającymi                z regulaminu o którym mowa w ust. 1 protokołu.
 4. W związku z tym, że nie wpłynęły dokumenty osoby chętnej na objęcie stanowiska głównego księgowego, Dom Pomocy Społecznej w Turowie ogłosi kolejny konkurs na stanowisko głównego księgowego.

 

 

 

 

Komisja Rekrutacyjna:

1)      Przewodniczący         - Pan Marcin Huras                            …………………….

2)      Członek                      - Pani Renata Stachurska                   …………………….

3)      Członek                      - Pani Iwona Całus                            …………………….

 

 

Zatwierdzam:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turów, dnia 8.08.2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko urzędnicze - głównego księgowego

w Domu Pomocy Społecznej w Turowie

 

 

 

 

 

 

                                  Konkurs na stanowisko głównego księgowego nie został rozstrzygnięty, ponieważ nie wpłynęły żadne dokumenty aplikacyjne osoby chętnej do pracy na stanowisku głównego księgowego.

W związku z powyższym w Domu Pomocy Społecznej w Turowie należy przeprowadzić ponowny nabór na stanowisko głównego księgowego.

Do tego czasu zatrudnienie w dziale księgowości pozostaje bez zmian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Turów, dnia 8.08.2011 r.

 

 

 

 

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko urzędnicze - głównego księgowego

w Domu Pomocy Społecznej w Turowie

 

 

 

 

                            Informuję, że konkurs na wolne stanowisko głównego księgowego                 w Domu Pomocy Społecznej w Turowie nie został rozstrzygnięty ponieważ nie zgłosił się kandydat chętny na objęcie tego stanowiska.

 


Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Turowie
Za treść odpowiada: Iwona Całus
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Całus
Data wytworzenia informacji: 2011-08-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-31
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-31 10:18

rejestr zmian publikacji »

10.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydata na wolne stanowisko urzednicze- główny księgowy

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Turowie z dnia 7.02.2011 roku w sprawie naboru kandydata na wolne stanowisko Głównego Księgowego Domu Pomocy Społecznej w Turowie Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Turowie ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego Domu Pomocy Społecznej w Turowie Główny Księgowy Domu Pomocy Społecznej Turowie przy ul. Joachimowskiej 85 (nazwa wolnego stanowiska pracy, adres miejsca pracy) 1.Zakres wymagań związanych ze stanowiskiem: 1) wymagania niezbędne: Zgodnie z art.45 ust. 2, pkt. 1,2,3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), głównym księgowym może być osoba, która: ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ? strony umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym, chyba, że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienia obywatelstwa polskiego, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe, posiada co najmniej 2 letnią praktykę w księgowości w jednostce budżetowej, spełnia jeden z poniższych warunków: a)ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości, b)ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości, c)jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d)posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów. 2) wymagania dodatkowe: znajomość ustawy o rachunkowości, znajomość przepisów prawnych w zakresie finansów publicznych, znajomość zasad funkcjonowania i organizacji powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, znajomość przepisów w zakresie zamówień publicznych, dostępu do informacji publicznych, znajomość przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) znajomość przepisów o ubezpieczeniach społecznych, znajomość specyfiki pracy w domu pomocy społecznej, znajomość i otwartość na potrzeby osób w podeszłym wieku, cierpliwość i umiejętność postępowania z osobami w podeszłym wieku. 2. Zakres wykonywanych zadań: 1)prowadzenie rachunkowości jednostki, 2)wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 3)dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 4)dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 3. Wymagane dokumenty: 1) kwestionariusz osobowy wg. znormalizowanego druku z opisem przebiegu pracy zawodowej, 2) cv, 3) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru, 4) kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata, 5) kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata, 6) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata, 7) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp. 8) oświadczenie o niekaralności, 9) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe, 10) zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 11) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku. 4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: 1)Termin ? do 1.08.2011 roku do godziny 1500. 2)Sposób składania dokumentów aplikacyjnych ? w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem ?nabór na stanowisko Głównego Księgowego Domu Pomocy Społecznej w Turowie?. 3)Miejsce ? Dom Pomocy Społecznej Turów, ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn, sekretariat Domu, pokój nr 13. 1.Dodatkowe informacje: 1.Kontakt pod numerem telefonu ? tel. 34 3286078 2.Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Turowie po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 3.W pokoju nr 13 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Turowie kandydaci mogą zapoznać się z regulaminem pracy komisji powołanej do naboru kandydata na stanowisko Głównego Księgowego Domu Pomocy Społecznej w Turowie. 4.Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Turowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej. 5.Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego. 6.Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Turowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej. 7.Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego będą odbierane osobiście przez kandydatów lub odesłane pocztą.


Załączniki: Rozmiar:
125.432 KB

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Turowie
Za treść odpowiada: Iwona Całus
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Całus
Data wytworzenia informacji: 2011-02-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-02-07
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-31 10:21

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Ogłoszenia - Rok 2012
 Ogłoszenia - Rok 2011
 -Ogłoszenia - Rok 2010
 - Ogłoszenia - Rok 2009
 -- Ogłoszenia - Rok 2008
 Ogłoszenia - Rok 2007
wersja do druku drukuj