logo bip.gov.pl

 Dom Pomocy Społecznej w Turowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Ogłoszenia o naborze
1.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ? Referent - w Domu Pomocy Społecznej w Turowie przy ul. Joachimowskiej 85


Załączniki: Rozmiar:
148.027 KB
148.027 KB

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Turowie
Za treść odpowiada: Iwona Całus
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Całus
Data wytworzenia informacji: 2018-09-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-10 14:34

rejestr zmian publikacji »

2.

Protokół z naboru na stanowisko Referenta w Domu Pomocy Społecznej w Turowie


Załączniki: Rozmiar:
203.578 KB

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Turowie
Za treść odpowiada: Iwona Całus
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Całus
Data wytworzenia informacji: 2018-09-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-10 14:28

rejestr zmian publikacji »

3.

Zarządzenie nr 8 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Turowie w sprawie naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - Referent.

Zarządzenie nr 8 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Turowie w sprawie naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - Referent


Załączniki: Rozmiar:
178.859 KB

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Turowie
Za treść odpowiada: Iwona Całus
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Całus
Data wytworzenia informacji: 2018-08-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-22 12:11

rejestr zmian publikacji »

4.

Protokół z naboru na stanowisko Referenta w Domu Pomocy Społecznej w Turowie

Protokół z naboru na stanowisko Referenta w Domu Pomocy Społecznej w Turowie


Załączniki: Rozmiar:
203.317 KB
203.317 KB

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Turowie
Za treść odpowiada: Iwona Całus
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Całus
Data wytworzenia informacji: 2018-08-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-22 12:09

rejestr zmian publikacji »

5.

Nabór na stanowisko ? Referent - w Domu Pomocy Społecznej w Turowie

Nabór na stanowisko - Referent- w Domu pomocy Społecznej w Turowie.


Załączniki: Rozmiar:
178.768 KB

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Turowie
Za treść odpowiada: Iwona Całus
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Całus
Data wytworzenia informacji: 2018-08-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-10 13:15

rejestr zmian publikacji »

6.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika działu opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Turowie

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Turowie
z dnia 4.01.2018 roku
w sprawie naboru kandydata
na wolne stanowisko Kierownika działu opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Turowie
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Turowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika działu opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Turowie
Kierownik działu opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej Turowie przy ul. Joachimowskiej 85
(nazwa wolnego stanowiska pracy, adres miejsca pracy)
1. Zakres wymagań związanych ze stanowiskiem:
1) wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe: medyczne z zakresu pielęgniarstwa, o kierunku pedagogika, socjologia, praca socjalna lub inne,
b) dyplom ukończenia szkoły pielęgniarek oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
c) co najmniej trzyletni staż pracy lub prowadzenie co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku kierownika działu opiekuńczego,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
f) ogólny stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
g) nieposzlakowana opinia,
h) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11, ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
2) wymagania dodatkowe:
a) umiejętność kierowania zespołem, pracy w zespole,
b) odporność na stres, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność,
c) dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,
d) gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,
e) znajomość pakietu MS Office, obsługi Internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych,
f) prawo jazdy kategorii B,
g) znajomość przepisów sanitarno – epidemiologicznych.
2. Zakres wykonywanych zadań:
1) planowanie, organizowanie i kontrola pracy działu opiekuńczego, sporządzanie miesięcznych grafików pracy,
2) organizowanie i realizacja kompleksowych świadczeń pielęgniarskich, opiekuńczych, rehabilitacyjnych z zakresu terapii zajęciowej dla mieszkańców na optymalnym poziomie,
3) bieżąca kontrola stanu higieny osobistej mieszkańców i stanu sanitarnego pomieszczeń,
4) współdziałanie w tworzeniu i realizacji Indywidualnych Planów Wsparcia mieszkańców,
5) nadzorowanie gospodarki lekami, organizowanie dostaw leków, materiałów opatrunkowych,
6) ścisła współpraca z lekarzami, organizacja wizyt lekarza I kontaktu, wizyt specjalistycznych i opieki wspomagającej, opracowywanie potrzeb w tym zakresie, nadzór w zakresie usług medycznych świadczonych przez pielęgniarki,
7) dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców,
8) realizacja zarządzeń Dyrektora DPS.
3. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie z opisem przebiegu pracy zawodowej,
2) cv,
3) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
4) kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata,
6) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
7) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
8) oświadczenie o niekaralności,
9) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,
10) zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
11) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.
4. Warunki pracy i płacy:
1) płaca zasadnicza zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.),
2) miejsce: Dom Pomocy Społecznej Turów, ul Joachimowska 85,
3) zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu,
4) stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas określony lub nieokreślony,
5) w przypadku osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1) Termin – do 19.01.2018 roku do godziny 1500.
2) Sposób składania dokumentów aplikacyjnych – w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika działu opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Turowie”.
3) Miejsce – Dom Pomocy Społecznej Turów, ul. Joachimowska 85, 42-256 Olsztyn, sekretariat Domu, pokój nr 13.
6. Dodatkowe informacje:
1. Kontakt pod numerem telefonu – tel. 34 3286078
2. Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Turowie po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3. W pokoju nr 13 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Turowie kandydaci mogą zapoznać się z regulaminem pracy komisji powołanej do naboru kandydata na stanowisko kierownika działu opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Turowie.
4. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Turowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
5. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.
6. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Turowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
7. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego będą odbierane osobiście przez kandydatów lub odesłane pocztą 


Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Turowie
Za treść odpowiada: Iwona Całus
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Całus
Data wytworzenia informacji: 2018-01-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-04
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-04 13:10

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Ogłoszenia - rok 2013
wersja do druku drukuj