logo bip.gov.pl

 Dom Pomocy Społecznej w Turowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Pobyt i odpłatność / Podstawa umieszczenia w DPS
1.

Podstawa umieszczenia w DPS

W świetle obowiązujących przepisów decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Samą decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje natomiast starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej ( w tym przypadku Starosta Powiatu Częstochowskiego). W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz informuje o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej. 
 
Pobyt w dps jest odpłatny i ponoszą go kolejno:
1) mieszkaniec domu – jednak nie więcej niż 70 proc. swojego dochodu,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi pod warunkiem, że:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, ma obowiązek ponoszenia odpłatności w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną do domu pomocy społecznej i ewentualnie zobowiązaną do alimentacji rodzinę. Dokumenty niezbędne do umieszczenia w DPS kompletuje Ośrodek Pomocy Społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby.

Podstawa prawna: art. 59, 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 z póź. zm.)
 

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Turowie
Za treść odpowiada: Iwona Całus
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Całus
Data wytworzenia informacji: 2020-09-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-09-03
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-03 10:18

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj